Szkoła która niesie pomoc


Polska Akcja Humanitarna

Misją Polskiej Akcji Humanitarnej jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizuje ją poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa.  Działania prowadzone są w miejscach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna. (Źródło: www.pah.org.pl)
Szkolne Koło PAH działa od września 2015 roku. Mogą należeć do niego wszyscy, którzy wiedzą, że nie żyją sami na świecie i że na tym samym świecie są ludzie dramatycznie potrzebujący pomocy. Wspieramy w miarę naszych możliwości, przy okazji edukując się na temat problemów globalnego Południa.

Opiekunki: Agata Janiak, Dorota Błaszczyk

Krwiodawstwo

Przygoda naszej szkoły z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi trwa już wiele lat. Świadomość uczniów na temat znaczenia, jakie ma oddana krew, jest kształtowana przez systematycznie organizowane przez RCKiK prelekcje na początku każdego roku szkolnego. Informacje o przygotowaniu się do oddawania krwi, o tym kto może być dawcą i wiele innych są ogólnodostępne w gablocie na korytarzu szkolnym. Duża część osób czeka na osiągnięcie pełnoletniości, aby wziąć wreszcie udział w akcji. Zainteresowanie Honorowym Krwiodawstwem nie kończy się też wraz z opuszczeniem murów szkoły. Nasi absolwenci wracają do nas na pierwszą w nowym roku szkolnym zbiórkę krwi, już jako studenci.
Takie „dni upiora” są organizowane w naszej szkole 4 razy w roku. W obecnym 2016/2017 zorganizowano już 3 zbiórki, w tym jedną „nadprogramową” ze wskazaniem na konkretną osobę. 06 lutego zebraliśmy ok. 5800 mililitrów od 13 osób. Chętnych jak zawsze było dwukrotnie więcej, ale warunki zdrowotne pozwoliły pobrać krew tylko od części zadeklarowanych osób.

Opiekunki: Lidia Zadka, Dorota Błaszczyk

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu działa w II Liceum Ogólnokształcącym od 2009 r.
Podstawowe zadania:

  • Kształtowanie postaw prospołecznych;
  • Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;
  • Rozwijanie empatii i zrozumienia;
  • Zdobywanie doświadczeń i rozwijanie umiejętności społecznych;

Obecnie SKW prowadzi czynną współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Sieradzu.

Opiekun: Małgorzata Bednarczyk