Rekrutacja


Elektroniczny

nabór do szkół

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022/2023

 

Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1.                    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00 od 25 lipca 2022 r. do lipca 2022 r. do godz. 12:00
2.                    Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych od 20 kwietnia do 02 czerwca 2022 r.
3.                 
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

    I termin –

06 czerwca 2022 r. godz. 16.00

 

II termin*-

27 czerwca 2022 r. godz. 10.00

1 sierpnia 2022 r. godz. 10:00
4.                    Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych  

15 czerwca 2022 r.

 

4 sierpnia 2022 r.
5.                    Zmiana wniosku o przyjęcie

 

od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. do godz. 15:00
6.                    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00
7.                    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r. 5 sierpnia 2022 r.
8.                    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– 3 zdjęć

od 19 lipca 2022 r.  godz. 12.00

do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00

od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12.00

do 10 sierpnia 2002 r. do godz. 12:00

9.                    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00 11 sierpnia 2022 r.

OFERTA EDUKACYJNA II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kl. Ia medialno-kulturowa:

Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • j. angielski
 • wiedza o społeczeństwie

oraz  dodatkowe treści z zakresu dziennikarstwa, komunikacji publicznej, wiedzy o teatrze, filmie i fotografii.

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

Kl. Ib politechniczna (oddział dwujęzyczny):

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym (język angielski).

W II LO w roku szkolnym 2022/2023 zajęciami, które będą prowadzone w dwóch językach są: matematyka oraz informatyka.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą obowiązkowo przystąpić i uzyskać pozytywny wynik (30%) ze sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się:

I termin: 6 czerwca 2022 r. godz. 16.00

II termin*: 27 czerwca 2022 r. godz. 10.00

*II termin został wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie

 

Sprawdzian ma formę testu, trwa 50 minut.

Jest oceniany w skali od 0 do 50 punktów.

 

Wszyscy kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną powinni do dnia 02 czerwca 2022 r. złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu.

Wypełnioną deklarację można wysłać:

– na adres mailowy: sieradzlo2@poczta.onet.pl

– na adres szkoły: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

– lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU

 

 

PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kl. Ic biologiczno-chemiczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych.

Kl. Id geograficzno-matematyczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • matematyka
 • język angielski

Języki obce: język angielski, język francuski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

!!! SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH !!!

I termin sprawdzianu kompetencji językowych – 6 czerwca 2022 r., godz. 16.00

Sprawdzian odbędzie się w sali gimnastycznej II LO. Wejście do sali od ul. Broniewskiego i od ulicy Tuwima (możliwość wjazdu na boisko szkolne). Przypominamy o maseczkach i zachowaniu 1,5 m odległości odstępu podczas wchodzenia do sali. Rodzice/opiekunowie pozostają poza budynkiem szkoły.

II termin sprawdzianu dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie – 27 czerwca 2022 r., godz. 10.00

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. nauczyciele wchodzący w skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu miejsca w sali zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie komisji mogą – jeżeli uznają to za    właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

 • dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

3.2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4. Sprawdzian będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

3.5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy nimi odległość wynosiła co najmniej 1,5 m.

3.6. Miejsca dla członków komisji również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie komisji są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

3.7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak, aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

3.8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

3.9. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.10. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed sprawdzianem.

3.11. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. Członkowie komisji w rękawiczkach odbierają sprawdziany od dyrektora szkoły. Sprawdziany są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

4.2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali
  po zakończeniu sprawdzianu
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym sprawdzianie.

4.3. Wypuszczanie zdających z sal po sprawdzianie odbywać się będzie sala po sali.

 

 

 

.