O szkole


27 sierpnia 1968 roku decyzją Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych powstała ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA dla PRACUJĄCYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Przez rok zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. XX-lecia PRL nr 5 (dziś ul. Piłsudskiego 5) w Sieradzu.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Józef MIZERA.
W tym czasie utworzono cztery klasy w następujących zawodach:
2 klasy – o specjalności mechanik maszyn budowlanych,
1 klasa – o specjalności murarz,
1 klasa – o specjalności betoniarz-zbrojarz.

ZSB była jedyną tego typu szkołą w powiecie sieradzkim. Kształciła kadry dla Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Od 1 września 1969 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu przy ul. Kościuszki 14. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i wieczornych. W miarę upływu czasu szkoła rozrosła się, przybywało uczniów i specjalności. Zostały utworzone nowe klasy o kierunkach: sztukator-malarz i monter wewnętrznych instalacji budowlanych.

Od maja 1969 roku dyrektorem szkoły został Ireneusz OWCZAREK.

W roku szkolnym 1970/71 utworzono już jedenaście klas, do których uczęszczało 326 uczniów. Rok później poszerzono ofertę szkoły o kierunki: elektromonter, ślusarz-spawacz, betoniarz-zbrojarz, cieśla i posadzkarz.

Bardzo ważnym wydarzeniem, decydującym o rozwoju szkoły było wmurowanie 3 września 1973 roku aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły, internatu i sali gimnastycznej. Stało się to możliwe dzięki staraniom ówczesnych władz powiatowych i dyrekcji Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które budowę szkoły i towarzyszących jej obiektów włączyły do planu inwestycyjnego na lata 1973 i 1974.

Cały kompleks miał się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: S. Żeromskiego, J. Tuwima, L. Kruczkowskiego i Wł. Broniewskiego. Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane z wielkim zaangażowaniem całej załogi wybudowało szkołę z całym jej zapleczem w przeciągu roku. Należy podkreślić ogromną pracę społeczną wszystkich nauczycieli i uczniów w urządzaniu sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych.

Wspólny trud opłacił się, bowiem już 2 września 1974 roku rozpoczęła się nauka w nowo wybudowanej szkole. Przyjęto chłopców do dziewięciu klas pierwszych. Po raz pierwszy rozpoczęło też naukę 10 dziewcząt w zawodzie sztukator-malarz.

Autorem projektu szkoły, internatu i sali gimnastycznej był Robert Lewandowski, wykonawcą Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane. Kierownikiem budowy był p. Zygmunt Potakowski, a majstrem robót p. Kazimierz Ptaszyński. Koszt budowy szkoły wyniósł ponad 30 mln złotych. Inwestycję finansowało Zjednoczenie Budownictwa Łódzkiego.
Szkoła posiadała 12 pracowni przedmiotowych, internat mógł przyjąć 150 osób, a obiekt sportowy składał się z sali gimnastycznej i hali widowiskowej z widownią na 410 miejsc.

Hala sportowo-widowiskowa była pierwszym w mieście tego typu obiektem. Organizowano w niej zawody sportowe nie tylko rangi krajowej ale również międzynarodowej. Ponadto w latach 70-tych podczas remontu Teatru Miejskiego w Sieradzu odbywały się w niej wszelkie imprezy kulturalne.

 

Od 1 września 1974 roku funkcję zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych zaczęła pełnić Józefa JABŁOŃSKA.

W roku szkolnym 1974/75 po raz pierwszy został zorganizowany Ochotniczy Hufiec Pracy. Młodzież mogła w nim zdobyć zawód murarza lub montera konstrukcji żelbetowych, a jednocześnie odbyć zasadniczą służbę wojskową.

Przyjęto także chętnych do pierwszej klasy Technikum Budowlanego dla Pracujących. Od tego czasu szkoła przyjęła nazwę ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

W 1974 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole tytułu “Honorowego Obywatelstwa miasta Fromborka” za to, że przez cztery kolejne lata w okresie wakacji uczniowie pomagali przy budowie i rozbudowie rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika.

W roku 1975 dyrekcja szkoły zwróciła się z prośbą do Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych o nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. Żeromski doskonale utożsamiał się swoją twórczością z symbolem szkoły i przedsiębiorstwa. Ponadto rok 1975 był obchodzony w Polsce jako rok Żeromskiego. Te argumenty zdecydowały, że 23 września 1975 roku szkoła otrzymała imię Stefana Żeromskiego.

Uroczystość nadania imienia szkole zaszczycili swą obecnością: wiceminister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – p. Henryk Fogt, wojewoda sieradzki – p. Tadeusz Barczyk, dyrektor Zjednoczenia Budownictwa Województwa Łódzkiego – p. Roman Mospinek i wielu innych przedstawicieli władz i instytucji. Z tej okazji dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, słuchacze i wszyscy uczniowie otrzymali telegram z “życzeniami dalszej owocnej pracy” od żony Anny i córki Moniki patrona szkoły.

W roku szkolnym 1976/77 mogła kształcić się także młodzież starsza w Policealnym Studium Zawodowym. Utworzono dwie klasy geodezji oraz jedną ogólnobudowlaną.

 

Szczególna uroczystość odbyła się 14 października 1978 roku, kiedy to szkoła obchodziła dziesięciolecie swojego istnienia. Załoga Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego (wcześniej: Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane) ufundowała sztandar, który udekorowano złotą odznaką Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Budowlanego. Złotą odznakę otrzymał także dyrektor szkoły Ireneusz Owczarek za zasługi dla rozwoju tej szkoły. W ramach uroczystości jubileuszowych odsłonięto także popiersie Stefana Żeromskiego, które stanęło w hallu budynku szkoły.  Autorem rzeźby i jej wykonawcą był uczeń Xawerego Dunikowskiego p. Mieczysław Pąśko. W głównym hallu zamontowano także tablicę pamiątkową, którą zaprojektował i ręcznie w drewnie wykonał p. Zdzisław Pągowski.

Jubileusz dziesięciolecia szkoła witała osiągnięciami i sukcesami w olimpiadach, konkursach, turniejach i akcjach społecznych.

Ponieważ z roku na rok przybywało uczniów i specjalności, w roku 1978 na stanowisko drugiego wicedyrektora szkoły został powołany Grzegorz KĘPA. Funkcję tę pełnił do roku 1980. W ciągu 10 lat swojego istnienia szkoła wykształciła 1177 wykwalifikowanych specjalistów – różnych zawodów – potrzebnych budownictwu. Jej absolwenci byli zatrudnieni w przedsiębiorstwach i rzemiośle sieradzkim.

W latach 1976-1981 istniało Technikum Budowlane dla Pracujących, które ukończyło 80 absolwentów. Ponadto Policealne Studium Zawodowe w ciągu 10 lat ukończyło 574 uczniów.
Przez wiele lat istniały także filie naszej szkoły, kształcąc kadry dla Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa:

  • w Wiewiórczynie – filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej Łaskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego “MONTOPRZEM” w Łasku,
  • w Zduńskiej Woli – filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla juniorów OHP,
  • w Wieluniu – filia Technikum Budowlanego dla Pracujących Wieluńskiego Przemysłu Budowlanego.

Tak więc Zespół Szkół Budowlanych dostarczył Sieradzkiemu Kombinatowi Budowlanemu i innym zakładom 2963 wykwalifikowanych pracowników, którzy w dużej mierze wpłynęli na czołową lokatę SKB wśród przedsiębiorstw budowlanych w kraju.

1 maja 1982 roku odeszła ze szkoły wicedyrektor Józefa Jabłońska. Została przeniesiona do działu szkolnictwa zawodowego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu.

2 września 1985 roku zaczęto przyjmować uczniów po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej do pięcioletniego Technikum Budowlanego. Absolwenci po pięciu latach nauki otrzymali tytuł technika budowlanego i po zdaniu matury mieli możliwość wstępu na wyższe uczelnie.

31 października 1986 roku nastąpiło uroczyste pożegnanie długoletniego dyrektora szkoły Ireneusza Owczarka.

Z dniem 2 listopada 1986 roku na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych powołano Tadeusza LEWICKIEGO. Zastępcą dyrektora została z dniem 1 lutego 1987 roku Maria WIDAWSKA.

10 czerwca 1991 roku, kiedy budownictwo zaczęło przeżywać głęboki regres, dyrekcja Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego przekazała nieodpłatnie w ręce Kuratorium Oświaty i Wychowania szkołę wraz z halą sportową, boiskiem i całym otaczającym je terenem. Na pozostałe obiekty: stołówkę – stanowiącą część całego kompleksu i hotel dla młodocianych pracowników – przedsiębiorstwo ogłosiło przetarg, w wyniku którego w/w obiekty zakupiło Kuratorium Oświaty i Wychowania.

W składzie Zespołu Szkół Budowlanych pozostały następujące szkoły:

  • Zasadnicza Szkoła Budowlana
  • Technikum Budowlane
  • Podstawowe Studium Zawodowe

Kuratorium Oświaty i Wychowania zdecydowało, że od 1 września 1991 roku powstało II Liceum Ogólnokształcące, a szkoła zmieniła nazwę na: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stefana Żeromskiego. Rozpoczęcie roku szkolnego powitało 144 licealistów w czterech klasach pierwszych. W roku szkolnym 1994/95 w liceum powstała klasa z poszerzonym programem języka francuskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Program ten pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ambasady Francuskiej w Warszawie wprowadzał metodę nauki języka z możliwością uzyskania międzynarodowego dyplomu DELF, przyznawanego przez Francuskie Ministerstwo Edukacji, uznawanego na całym świecie. Aby uzyskać dyplom DELF, należało zdać egzamin z języka francuskiego w Warszawie.

Pierwsza matura w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się w maju 1995 roku.

W roku 1997 odchodzi, po jedenastoletnim okresie pełnienia funkcji dyrektora, Tadeusz Lewicki. Odchodzi także wicedyrektor szkoły – Maria Widawska. Kuratorium Oświaty w Sieradzu ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego, w wyniku którego z dniem 1 września 1997 roku obejmuje stanowisko Danuta RUDNIK. Funkcję zastępcy dyrektora zaczęła pełnić Renata JAREK.

W czerwcu 1998 roku zdali maturę i skończyli naukę uczniowie piątej, ostatniej klasy Technikum Budowlanego. Od tej chwili w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego pozostały już tylko dwie szkoły:

  • Zasadnicza Szkoła Budowlana
  • II Liceum Ogólnokształcące

We wrześniu 1998 roku do liceum przyjęto uczniów do sześciu klas pierwszych, a do szkoły zawodowej tylko do jednej klasy.

W ciągu 32 lat istnienia Zasadniczej Szkoły Budowlanej kształciła się w niej młodzież w następujących zawodach: murarz, posadzkarz, sztukator malarz, betoniarz-zbrojarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, cieśla elektromonter, ślusarz-spawacz, monter konstrukcji żelbetowych, blacharz-dekarz, stolarz, mechanik maszyn budowlanych i monter sieci komunalnych.

Należy podkreślić ogromne zasługi i szeroko podjętą troskę o szkołę i uczniów przez wszystkie lata jej istnienia ze strony kolejnych dyrektorów najpierw Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a następnie Sieradzkiego Kombinatu Budowlanego w osobach: dyrektora Benedykta Białeckiego, dyrektora Tadeusza Krzemińskiego, dyrektora Radomiła Brutanka, dyrektora Stanisława Wielowskiego i dyrektor Grażyny Lewickiej.

W roku 1998 prowadzony był nabór tylko do jednej klasy Zasadniczej Szkoły Budowlanej o kierunku – murarz.

W II Liceum Ogólnokształcącym młodzież miała do wyboru naukę w następujących profilach: ogólnym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-informatycznym. Oprócz tego szkoła umożliwiała naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, łacińskiego z elementami kultury antycznej, niemieckiego i rosyjskiego.

Od 2001 roku w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego nabór prowadzony był tylko do 3-letniego liceum.

1 września 2002 roku Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego został przekształcony w ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 3 im. Stefana Żeromskiego. Nauka w ZSP trwała do 31 sierpnia 2004 roku.


23 marca 2004 zostało powołane II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Żeromskiego.

1 września 2007 r. stanowisko dyrektora II LO powierzono Urszuli ŚWINIARSKIEJ, zastępcą dyrektora pozostała Renata JAREK, a od stycznia do sierpnia 2009 r. funkcję tę pełniła Małgorzata BEDNARCZYK. Od 1 września 2009 r.  wicedyrektorem II LO była Dorota BŁASZCZYK.

Młodzież miała do wyboru naukę w następujących profilach: humanistycznym, europejskim, matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-geograficznym.

W latach 2011-2013 przeprowadzono remont hali sportowej. Jego koszt wyniósł ponad 2,5 mln zł. Uroczyste otwarcie hali sportowej odbyło się 17 grudnia 2013 roku. (link)

W 2015 roku przed halą sportową, od ulicy Wł. Broniewskiego powstał ogród. Na powierzchni około 900 metrów kwadratowych posadzono 297 różnych gatunków roślin iglastych i liściastych. Projekt “Ogród – zielona sala” kosztował 41,5 tys. zł. Uroczyste otwarcie odbyło się 15 grudnia 2015 roku. (link)


W 2018 roku dawna sieradzka Budowlanka, a dzisiejsze II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego obchodziło
jubileusz 50-lecia działalności.
Główne uroczystości odbyły się 21 – 23 września 2018 r.

50-lecie szkoły (link)


Od września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu powstały KLASY DWUJĘZYCZNE z językiem angielskim.

Ta nowość w ofercie edukacyjnej naszej placówki wiąże się także ze zmianą nazwy naszej szkoły z II LO w Sieradzu  na II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.

Od 1 września 2020 r. wicedyrektorem II LO została Anna SZCZEPANIAK-ZDUNEK.

Obecnie w II Liceum Ogólnokształcącym uczy się 584 uczniów w 16 oddziałach o profilach: humanistycznym, kulturowo-medialnym, politechnicznym (matem.- fizycznym), biologiczno-chemicznym i matematyczno-geograficznym.

 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ TWOJA SZKOŁA (prezentacja.pdf)