Matura 2020


Ważna informacja!!!

Osoby z widocznymi objawami choroby nie zostaną wpuszczone na egzamin.  Osoby te będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym 8-14 lipca.

Szanowni Maturzyści,

zamieszczamy dla Was harmonogram wejścia do szkoły. Wpuszczanie do szkoły zaczynamy od godz. 8.00. Prosimy dokładnie sprawdzić, którym wejściem wchodzicie.

Harmonogram wejścia do szkoły – egzamin maturalny 2020

 

 

 1. 08 i 09 czerwca 2020 r. godz. 9.00
 • egzamin z języka polskiego poziom podstawowy
 • egzamin z matematyki poziom podstawowy

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – wejście do sali od godz. 8.00

3a – wejście do sali od strony boiska szkolnego

3b – wejście do sali od ul. Broniewskiego

sala 205, 204, 202 – od godz. 8.00, wejście do szkoły od strony boiska

sala 107, 106, 103 – od godz. 8.00, główne wejście do szkoły

sala 6, 4 – od godz. 8.00, wejście przy małej sali gimnastycznej

sala 02 – od godz. 8.30, wejście do szkoły od strony boiska

 

 1. 08 czerwca 2020 r. godz. 14.00
 • egzamin z języka polskiego poziom rozszerzony

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – wejście do sali od godz. 13.00

3a – wejście do sali od strony boiska szkolnego

pozostali zdający – wejście od ul. Broniewskiego

sala 107, 106 – od godz. 13.15, wejście do szkoły od strony boiska

sala 103 – od godz. 13.15, główne wejście do szkoły

 

 1. 10 czerwca 2020 r.
 • egzamin z języka angielskiego poziom podstawowy godz. 9.00

sala 206, 205, 204, 202, 200 – wejście do szkoły od godz. 8.00 od strony boiska

sala 107, 106, 103 – wejście do szkoły od godz. 8.00, wejście przy małej sali gimnastycznej

sala 6, 4 – od godz. 8.30, wejście przy małej sali gimnastycznej

sala 02, 04, 05 – od godz. 8.00, główne wejście do szkoły

sala 2 (mała sala gimnastyczna) – od. godz. 8.00, wejście przez dużą salę gimnastyczną od ul. Broniewskiego

 

 • egzamin z języka angielskiego poziom rozszerzony godz. 14.00

sala 206, 205, 204, 202, 200 – od godz. 13.00, wejście do szkoły od strony boiska

sala 107, 106, 103 – od godz. 13.00, wejście przy małej sali gimnastycznej

sala 6, 4 – od godz. 13.30, wejście przy małej sali gimnastycznej

sala 02, 04, 05 – od godz. 13.00, główne wejście do szkoły

sala 2 (mała sala gimnastyczna) – od. godz. 13.00, wejście przez dużą salę gimnastyczną od ul. Broniewskiego

 

 1. 15 czerwca 2020 r.
 • egzamin z matematyki godz. 9.00

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – od. godz. 8.00,

3a, 3b (do nazwiska na literę “Sz” włącznie) wejście do sali od ul. Broniewskiego

pozostali zdający w sali nr 1  – wejście do sali od strony boiska szkolnego

sala 107, 106 – od godz. 8.00, wejście do szkoły od boiska szkolnego

 

 • egzamin z filozofii godz. 14.00

sala 107 – godz. 13.30, główne wejście

 

 1. 16 czerwca 2020 r.
 • egzamin z biologii godz. 9.00

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – od. godz. 8.00, wejście do sali od boiska szkolnego

 

 • egzamin z wiedzy o społeczeństwie godz. 14.00

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – od. godz. 13.00, wejście do sali od boiska szkolnego

 

 1. 17 czerwca 2020 r.
 • egzamin z chemii godz. 9.00

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – od. godz. 8.00, wejście do sali od boiska szkolnego

 

 1. 18 czerwca 2020 r.
 • egzamin z języka niemieckiego

sala 107 – od. godz. 8.30, główne wejście

 

 1. 19 czerwca 2020 r.
 • egzamin z geografii godz. 9.00

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – od. godz. 8.00,

3b, 3d  (do nazwiska na literę “P” włącznie) wejście do sali od ul. Broniewskiego

pozostali zdający w sali nr 1  – wejście do sali od strony boiska szkolnego

 

 • egzamin z historii sztuki godz. 14.00

sala 107 – od. godz. 13.30, główne wejście

 

 1. 24 czerwca 2020 r.
 • egzamin z fizyki godz. 9.00

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – od. godz. 8.00, wejście do sali od boiska szkolnego

 

 • egzamin z historii 14.00

sala 1 (duża sala gimnastyczna) – od. godz. 13.00, wejście do sali od boiska szkolnego

 

 1. 25 czerwca 2020 r.
 • egzamin z języka hiszpańskiego godz. 9.00

sala 107 – od. godz. 8.30, główne wejście

Absolwenci IILO, którzy w czerwcu 2020 r. przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny proszeni są o kontakt z sekretariatem.

 

 

 

 

Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 – wytyczne dla maturzystów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Jeżeli będzie konieczność pozostawienia w szkole okrycia wierzchniego lub torebki, zostaną do tego wskazane oddzielne sale na każdym poziomie szkoły.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły (we wskazanej sali) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. Tam również będzie można zjeść przyniesione przez siebie produkty.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i w trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie ze słownika, należy przed użyciem go, skorzystać z płynu dezynfekcyjnego, który będzie znajdował się obok.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Po zakończeniu egzaminu należy opuścić teren wokół szkoły.
 4. Wejście na teren szkoły będzie się odbywało różnymi wejściami i o różnych godzinach, wg podziału na sale egzaminacyjne.
 5. Na teren szkoły zdający będą wpuszczani o różnych godzinach, zgodnie z podziałem na sale.
 6. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 8. Zdający wychodzą z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – sala po sali, nie gromadząc się pod szkołą, aby omówić egzamin. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 9. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie własnym długopisem.

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału sal i godzin wejścia do szkoły zostaną przesłane przez e-dziennik.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020