Matura 2021


Harmonogram wejścia do szkoły – próbny egzamin maturalny 2021

 

Maturzyści po wejściu do szkoły kierują się do szatni, konieczna zmiana obuwia!!!!

10 marca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin z matematyki poziom rozszerzony

 

 

Klasa 3b wejście do szkoły o godz. 8.30 od strony boiska

egzamin w salach na II piętrze

 

Klasa 3c wejście do szkoły o godz. 8.40 – wejściem głównym

egzamin w salach na II piętrze

 

Klasa 3d wejście do szkoły o godz. 8.45 – od strony boiska

egzamin w salach na I piętrze

 

Klasa 3a i 3e wejście do szkoły o godz. 8.55 – wejściem głównym

egzamin w salach na I piętrze

 

 

11 marca 2021 r. godz. 9.00egzamin z biologii poziom rozszerzony w salach 202, 204, 205

 

12 marca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin z chemii poziom rozszerzony w salach 202, 204

godz. 14 – egzamin z wiedzy o społeczeństwie – sala 202

 

 

Procedury przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego 2021 – wytyczne dla maturzystów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami CIVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Okrycia wierzchnie zdający zostawiają w szatni. Konieczna zmiana obuwia.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły (we wskazanej sali) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. Tam również będzie można zjeść przyniesione przez siebie produkty.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i w trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie ze słownika, należy przed użyciem go, skorzystać z płynu dezynfekcyjnego, który będzie znajdował się obok.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Po zakończeniu egzaminu należy opuścić teren wokół szkoły.
 4. Wejście na teren szkoły będzie się odbywało różnymi wejściami i o różnych godzinach, wg podziału na sale egzaminacyjne.
 5. Na teren szkoły zdający będą wpuszczani o różnych godzinach, zgodnie z podziałem na sale.
 6. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 8. Zdający wychodzą z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – sala po sali, nie gromadząc się pod szkołą, aby omówić egzamin. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.